Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /var/www/vhosts/123sportshops.nl/httpdocs/system/library/session.php on line 7Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /var/www/vhosts/123sportshops.nl/httpdocs/system/library/session.php on line 8 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Punt 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van 123 Sportshops, en op alle met 123 Sportshops gesloten overeenkomsten. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een koper/opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij 123 Sportshops deze schriftelijk heeft aanvaard.

Punt 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van 123 Sportshops zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 123 Sportshops behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door 123 Sportshops. 123 Sportshops is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan (de acceptatie van) de bestelling te verbinden. Indien 123 Sportshops een bestelling niet accepteert, deelt zij dat binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling mee.

Punt 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen van aangeboden producten en diensten zijn inclusief btw en exclusief kosten van handeling, verzending en bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper/opdrachtgever vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim.

Indien 123 Sportshops haar vordering ter incasso uit handen geeft, is koper/opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en bedragen 25% van het totale factuurbedrag incl. BTW, te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van 123 Sportshops om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijk kosten te vorderen.

Indien koper/opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is 123 Sportshops gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en/of van andere, al dan niet daarmee samenhangende overeenkomsten met koper/opdrachtgever op te schorten dan wel te ontbinden.

Indien 123 Sportshops de prijzen van de aangeboden producten en diensten in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan verhoogt, waartoe 123 Sportshops het recht heeft, is koper/opdrachtgever gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door 123 Sportshops.

Punt 4. Levering
De door 123 Sportshops opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper/opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat en nadat koper/opdrachtgever 123 Sportshops schriftelijk heeft laten weten dat hij overschrijding van een bepaalde termijn onredelijk zal achten. Bewijs van de redelijkheid rust op koper/opdrachtgever.

De levering van de producten geschiedt via TNT-post,en GLS en anders dan vermeld volgens door hun vastgelegde tarieven of door een pakketdienst.

Punt 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over op koper/opdrachtgever, indien hij al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan 123 Sportshops verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake van de geleverde producten gaat over op de koper/opdrachtgever op het tijdstip van de aflevering aan hem.

Punt 6. Eigendomsrechten van derden
Koper/opdrachtgever accepteert volledig en onvoorwaardelijk alle intellectuele, industriële en eventueel andere eigendomsrechten, die rusten op de door 123 Sportshops geleverde producten en diensten.

123 Sportshops garandeert niet dat de aan koper/opdrachtgever geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel, industrieel of eventueel ander eigendomsrecht van derden.

Punt 7. Reclames en aansprakelijkheid
Koper/opdrachtgever is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de producten of diensten geheel aan de overeenkomst beantwoorden. Indien koper/opdrachtgever van mening is dat dat niet het geval is, dient hij 123 Sportshops binnen 3 dagen na aflevering bij aangetekende brief daarvan in kennis te stellen. Indien koper/opdrachtgever heeft aangetoond dat het product of de dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft 123 Sportshops het recht om het product of de dienst tegen retournering van het/de oorspronkelijke te vervangen door een nieuw(e) dan wel om het factuurbedrag daarvan aan koper/opdrachtgever te restitueren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.

Indien koper/opdrachtgever jegens 123 Sportshops aanspraak kan maken op garantie dient hij binnen de overeengekomen garantietermijn zijn claim inclusief de eventuele gevolgschade ineens en volledig in te dienen door middel van een aangetekend schrijven.

Indien koper/opdrachtgever het product niet wenst af te nemen heeft hij de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Hij dient daartoe binnen drie dagen, of binnen de eventueel ingevolge vigerende wetgeving dwingendrechtelijk bepaalde langere termijn, aan 123 Sportshops mededeling te doen en het product te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval slechts aanvaard als het product en de originele verpakking van het product onbeschadigd zijn. Indien producten / verpakkingen bij controle schade blijken te hebben of niet in originele staat zijn, zullen de kosten voor herstel/vervanging in rekening worden gebracht. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van koper/opdrachtgever.

Punt 8. Communicatie e.d.
Voor miscommunicatie, vertraging of niet-deugdelijk ontvangen bestelgegevens en mededelingen, die een gevolg zijn van het gebruik van het Internet of van enig ander communicatiemiddel in de relatie tussen koper/opdrachtgever en 123 Sportshops is 123 Sportshops niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van 123 Sportshops is.

Punt 9. Persoonsgegevens
123 Sportshops zal de door koper/opdrachtgever verstrekte gegevens opnemen in haar bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling. 123 Sportshops is bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden. 123 Sportshops heeft het recht alle bestellingen te verzenden aan het adres dat de koper/opdrachtgever heeft meegedeeld, tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden.

Tenzij koper/opdrachtgever uitdrukkelijk bij de bestelling heeft aangegeven dat niet te wensen, zullen zijn gegevens ook worden opgenomen in een centraal bestand van 123 Sportshops. De gegevens kunnen worden gebruikt om producten en diensten van 123 Sportshops af te stemmen op de belangstelling en voorkeur van koper/ opdrachtgever en deze hierover te informeren. De gegevens zullen worden behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Punt 10. Overmacht
Onverminderd de overige haar toekomende rechten heeft 123 Sportshops in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst of bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijk mededeling. 123 Sportshops is in zulk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan 123 Sportshops kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Punt 11. Gebruik voorwaarden
Koper/opdrachtgever kan nooit enig recht ontlenen aan het feit dat 123 Sportshops van deze voorwaarden is afgeweken dan wel deze niet heeft toegepast.

Indien bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn met een wettelijke bepaling, zal de betreffende bepaling in de voorwaarden komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 123 Sportshops vast te stellen nieuwe, rechtens geoorloofde, vergelijkbare bepaling.

Punt 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn alsmede op deze voorwaarden zelf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement van toepassing, tenzij een geschil voor het Kantongerecht moet dienen, in welk geval naar de regelen van de wet dient te worden gehandeld.

Punt 13. Eigendom
Zoland de factuur/facturen niet in geheel voldaan zijn, blijven de geleverde goederen het onvervreembare eigendom van 123 Sportshops.

Punt 14. Retouren

Retouren

Voor het retourneren van je bestelling mag dit binnen 14 dagen vanaf de datum dat de bestelling is afgeleverd. Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen niet geretourneerd worden. Het aankoopbedrag wordt terug betaald binnen 30 werkdagen na ontvangst retour mits aan de voorwaarden voldaan zijn.

U kunt uw retour aanvragen via ons online retournerings formulier welke u vind als u hier klikt.  Zodra uw retouraanvraag in behandeling is krijgt u van ons een melding. Let op: stuur uw bestelling nooit zonder opgaaf van reden of zonder het aanvragen van een retour terug! Dit kan de afhandeling enorm vertragen!
Stuur het (de) artikel(en) altijd goed verpakt in de originele verpakking terug.
Wij kunnen artikelen die gedragen en/of beschadigd zijn, of op een andere wijze niet aan onze eisen voldoen, niet als retourzending accepteren.
Stuur de artikelen in de originele verpakking en o.v.v. het ordernummer naar: (Let op: enkel retoursturen na bericht van onze afdeling retouren!)

123Sportshops
Jan Wagenaarlaan 45
3832 KX Leusden
O.v.v. Retouren

 

123 Sportshops 123 Sportshops - Keepershelmen 123 Sportshops - opgooitenten 123 Sportshops - oppomp tenten 123 Sportshops- schaatshelmen 123 Sportshops - trendy fiesthelmen 123 Sportshops - windschermen
volg 123 keepershelm op Twitter   volg 123 sportshops op Facebook                     betaal hier met Paypal
Powered By 21B Design
Oppomp-tent.nl © 2018